LABRADA COMPLETE AMINOS 320 VIÊN

900.000 650.000

Đầy đủ dãy amino cần thiết
Chứa đến 18 axit amin
Hỗ trợ tăng cơ nạc
Cải thiện sức khỏe toàn diện