F hoặc cơ của bạn – trên thực tế, đối với mỗi tế bào trong cơ thể – nguồn năng lượng giữ mọi thứ đều được gọi là ATP. Adenosine triphosphate (ATP) là cách sinh hóa để lưu giữ và sử dụng năng lượng.